Debatt

UNT, Musikens hus vänner

UNT Debattartikel 9/12 2021

Uppsala Konsert och Kongress (UKK) har varit underfinansierat i flera år. Nu aviseras en höjning för nästa år, men sedan en återgång till underfinansieringen. Vad är egentligen avsikten?

Vad är uppdraget enligt ägaridén? Jo, UKK ”ska vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt”. Denna nya skrivning från 2020 har ett välkommet fokus på musiken. Och det är ingen blygsam målsättning. Så hur går den ekonomiska ramen som beslutats för 2023 och framåt ihop med ägaridén? Inte alls, vill vi påstå.

Blir ökningen av ramarna för 2022 bestående? Under några år gjordes en snabb och drastisk minskning av ägarstödet från 34 till 29 miljoner kronor år 2019. Nu har en tillfällig ökning till 34 miljoner kronor för 2022 beslutats som ”återstartsbidrag” efter pandemin. Men sedan ska det minska och redan 2024 vara nere på 31 miljoner kronor igen, det vill säga samma nivå som 2010, 14 år tidigare, en summa som redan då visades vara otillräcklig! Under tiden har kostnaderna ökat kraftigt. Samma summa nu som då innebär i själva verket en kraftig minskning. Att leda UKK med ägaridéns krav på kvalitet och satsningar med dessa ekonomiska ramar framstår i själva verket som ett ganska omöjligt uppdrag. Möjligen är det så att vissa tjänstemän och politiker fortfarande tror på att kongressverksamheten ska bidra med flera miljoner till finansieringen av musiken. Det har inte skett de första 15 åren, och med ökande kongresskonkurrens lär det heller inte ske.

Den egna affärsplanen varnar för följderna. UKK AB och dess ägare Stadshus AB håller i allt väsentligt själva med oss om vår bedömning. I affärsplanen november 2020 framhålls under rubriken ”risker”: “Vi ser en risk i att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i innehåll, samt risker för att underfinansiering försvårar möjligheten att vara offensiv på en allt tuffare marknad inom såväl konsert- som konferensverksamheten. Vi ser också risker i att underfinansiering tvingar bolaget till att minska utbudets mångfald och göra rekrytering av nödvändig spetskompetens svårare.” Musikens Hus Vänner kunde knappast ha sagt det bättre. För att uppfylla ägaridén räcker det inte med att hyra ut huset till populära konserter och föreställningar producerade av externa produktionsbolag. UKK måste ha en egen produktion av konserter med musiker med lyskraft och internationellt rykte inom såväl den klassiska musiken som jazz och annan kvalitetsmusik. Observera att vi här diskuterar UKK:s egen konsertverksamhet, inte Musik i Upplands med dess högkvalitativa ensembler Kammarorkestern, Kammarsolisterna, Linnékvintetten och Trio X.

Låt 2022 visa vägen framåt. Vi vet att det finns politiker som arbetat mycket aktivt för att höja ägarstödet för att målen ska kunna uppnås. Enligt interna källor ska inte planen för 2023 och 2024 uppfattas som definitiv. Om UKK under 2022 kan visa att den höjda nivån på ägarstödet ger resultat, kan ägarstödet förbli högre. Vi vet att UKK gör stora ansträngningar för att kunna göra en återstart med hög kvalitet.

Uppsalas politiker måste bestämma sig och vara tydliga om sina intentioner. Man kan inte lova en högkvalitativ verksamhet med bredd och spets med nationell och internationell lyskraft och samtidigt besluta om planer på en återgång till grav underfinansiering som vrider utbudet bort från denna målsättning till kommersiellt gångbara shower utan musik och konserter med mindre ambitiösa musikaliska förtecken. Om det är ett kommersiellt hus med låga ambitioner man vill ha måste man säga det, men vill man hålla fast vid löftena i ägaridén måste finansieringen vara rimlig och långsiktig. Uppsala växer och vill attrahera inflyttare, vill bli europeisk kulturhuvudstad 2029 och behöver ett livaktigt och högkvalitativt kulturutbud, inte minst av musik, för att nå sina mål. Vi vill stödja de krafter som vill återställa det ekonomiska stödet till en realistisk nivå.

Gunnar Birgegård, ordförande för Musikens Hus Vänners styrelse

UNT Kultur 2/10 2019

Vilken är konserthusets huvuduppgift?

Musikens Hus Vänner vill påminna om det ursprungliga syftet med UKK. Vi välkomnar givetvis satsningar som breddar besöksprofilen men menar att UKK även fortsättningsvis bör ha den huvudinriktning som fanns från början och som var motivet för dess tillkomst, nämligen musiken. UKK bör fr.a. vara ett Musikens hus, och kan inte axla rollen som stadens allmänna kulturhus.

I Musikens Hus Vänner gläder vi oss åt flera nya satsningar på kvalitetsmusik under hösten. Troligen en respons från UKK-ledningens sida på diskussioner under våren angående det ganska begränsade utbudet av kvalitetsmusik för 2019 . Musikens Hus Vänner och andra förde med anledning av detta diskussioner med UKKs ledning om verksamhetens inriktning. 

Under senare år har vid sidan av utbudet av kvalitetsmusik också en rik flora av andra aktiviteter fått plats i det vällovliga syftet att locka många olika kategorier av publik. Detta är naturligtvis välkommet men har väckt farhågor om att musikens plats kan vara hotad. UKK har sedan starten skapat sig en plats i svenskt musikliv och en central plats i Uppsalas kulturliv. Framstående musiker har kunnat lockas hit, och gärna velat komma tillbaka, lockade av de goda förutsättningarna att utöva sin konst och det fina mottagandet från UKK och Uppsalapubliken. Uppsala Gitarrfestival är en internationellt uppmärksammad kvalitetssatsning som berikar konsertutbudet varje år, och Musik i Uppland med sina högklassiga ensembler är den självklara stommen i det klassiska utbudet. UKK har berikat Uppsala och är en institution vi kan vara stolta över.

När UKK invigdes 2007 var det med det uttalade syftet att äntligen få en ändamålsenlig konsertplats för den professionella musiken. Uppsala hade hamnat i nationellt bakvatten, medan betydligt mindre städer från norr till söder visat att man ansåg det som en viktig service till medborgarna och en viktig tillgång i ortens liv att ha ett konserthus. Den instans som styr verksamhetens inriktning är kommunstyrelsen via det kommunala bolaget Stadshus AB, som formellt äger UKK och som på kommunstyrelsens uppdrag formulerar det s.k. ägardirektivet. I detta formuleras målsättningen för verksamheten, och där har hela tiden både ’musik’ och ’kultur’ samsats. Det är dock värt att komma ihåg att detta under den första tiden snarast hade innebörden att musiken berikar stadens kultur. Den huvudsakliga avsikten var hela tiden att skapa en plats för den högkvalitativa musiken. På senare år har det diffusa uttrycket ’kultur’ allmänt fått en större tyngd i ägardirektivet. UKKs ledning har varit lyhörd för detta och uppenbarligen också för mer informella signaler i den riktningen. I praktiken har det inneburit att många arrangemang som kan rymmas i ett allmänt kulturbegrepp, men inte inom begreppet musik, konkurrerar om utrymmet i lokalerna liksom om personalens arbetsutrymme. Konsertsalarna i UKK är hårt uppbokade av kongresser, konserter och dessa andra arrangemang.

Musikens Hus Vänner vill påminna om det ursprungliga syftet med UKK. Vi välkomnar givetvis satsningar som breddar besöksprofilen men menar att UKK även fortsättningsvis bör ha den huvudinriktning som fanns från början och som var motivet för dess tillkomst. UKK bör fr.a. vara ett Musikens Hus, och kan inte axla rollen som stadens allmänna kulturhus – Uppsala har många kulturscener. Det bör också vara självklart att konserthuset i Uppsala liksom andra konserthus i landet har egen produktion av kvalitetsmusik med hjälp av musikproducent som även har kompetens inom den klassiska musiken. Därför behöver ägardirektivet göras tydligare så att UKKs ledning får det stöd som behövs från kommunledningen. Detta är nu särskilt viktigt inför rekrytering och tillsättning av en ny ledning för UKK.

Gunnar Birgegård, ordf.

För styrelsen, Musikens Hus Vänner

gunnar.birgegard@medsci.uu.se

Tel 0702 150989