Stadgar

Stadgar för Musikens Hus Vänner, antagna vid extra årsmöte 2014-10-13

§ 1 Föreningens namn är Musikens Hus Vänner. Föreningen har sitt säte i Uppsala.

§ 2 Föreningen, som är ideell och opolitisk, har till syfte att stödja musikverksamheten i Uppsala Konsert & Kongress (UKK) samt dela ut stipendier till enskilda personer, körer och musikensembler i Uppsala.

§ 3 Medlemskap får enskild person som anmäler sitt intresse och betalar den årsavgift som årsmötet fastställer.

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst 5 och högst 9 ledamöter.
Ordförande utses på ordinarie årsmöte för ett år.
Ledamöter utses växelvis på två år.
Årsmötet utser två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare och skattmästare.

§ 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden och är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 6 Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Senast 30 dagar före ordinarie årsmöte skall styrelsen lämna protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse till revisorerna för granskning.

§ 7 Ordinarie årsmöte hålls årligen före utgången av april månad. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner detta påkallat eller när framställning därom inkommit från minst en femtedel av medlemmarna. Kallelse till årsmöte skall utsändas till medlemmarna minst 14 dagar i förväg.

§ 8 Vid ordinarie årsmöte behandlas bl a följande ärenden.
– Val av ordförande för mötet
– Fastställande av röstlängd
– Val av justerare
– Fråga om mötet behörigen utlysts
– Redovisning av verksamhetsberättelse och årsbokslut
– Föredragning av revisorernas berättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
– Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
– Val av ordförande
– Val av styrelseledamöter
– Val av revisorer och revisorssuppleant
– Fastställande av medlemsavgift för kommande budgetår
– Val av valberedning

§ 9 Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste 30 dagar förflyta. Kallelse till dessa möten skall innehålla förslag till ny lydelse.

§10 För upplösning av föreningen krävs beslut därom av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa måste minst 90 dagar förflyta. Upplöses föreningen skall dess ekonomiska och andra tillgångar överlåtas till annan sammanslutning inom verksamhetsområde med likartade intressen eller till Musik i Uppland.